Órganos nos que participamos

A Federación Ecoloxista Galega e os grupos que a constitúen participa, dentro das súas posibilidades, en órganos consultivos da Administración como parte da representación do movemento ecoloxista. Aquí pódese atopar información acerca desta participación.

Consello Forestal de Galicia
Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible-COGAMADS
Comisión de Calidade do Aire de Galicia-CCAG
Consellos Galego e Provinciais de Pesca Continental de Pesca
Comités Galego e Provinciais de Caza